משלוח חינם לכל רחבי הארץ !

תקנון האתר

כללי
1.האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי טופ-תיק בע"מ להלן: ("טופ-תיק ").

2.אתר טופ-תיק מציע לגולשים מוצרים ושירותים, מהם הנמכרים גם ברשת חנויות של מספר יבואנים וספקים ברחבי הארץ.

3.כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר טופ תיק , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – ]בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

4.אתר טופ- מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב בתקופת תוקפו, והצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.אין כפל מבצעים אלא אם צויין אחרת.

5.כל המבצע פעולת רכישה באתר טופ-תיק , מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר טופ-תיק , כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/אודרישה כנגד טופ-תיק /או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות טופ-תיק /או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

6.לבירורים ניתן לפנות לטופ-תיק בטלפון 09-9565651.מי זכאי לבצע פעולות רכישה 

7.כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר טופ-תיק /או כל גוף משפטי,המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: "הרוכש").

8.פעולת רכישה של מוצרים באתר טופ-תיק נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת בישראל, אף על פי כן ניתן יהיה להעביר בהעברה בנקאית לחשבון טופ-תיק, במקרה כזה ההזמנה תהיה בתוקף רק לאחר קבלת התשלום בפועל

9.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי טופ-תיק הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

10.לצורך השלמת פעולת הרכישה, ידרש הרוכש למלא פרטים אישיים,
לרבות פרטי הדואר האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה,
במידה והעסקה בוצעה באמצעות הטלפון ולקונה אין כתובת דואר אלקטרוני נציג השירות של של טופ-תיק 
יוכל לבקש כל פרט אחר הנחוץ להשלמת העסקה למשלוח החשבונית ולטיפול בהזמנה.

11.טופ-תיק יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי –
לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
המוצרים המוצעים לרכישה באתר טופ-תיק בע"מ

12.טופ-תיק מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13.טופ-תיק מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לטופ-תיק שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר,לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

14.תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי של הספק. היה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה טופ-תיק מחוייבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שטופ-תיק תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לטופ-תיק /או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

15.המוצרים המוצעים לרכישה באתר טופ-תיק מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן
ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות"). האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על טופ-תיק . כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד טופ-תיק /או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.

16.רוב המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, טופ-תיק תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד טופ-תיק /או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.

17.כל מוצר המוצע לרכישה באתר טופ-תיק ילווה בנתונים הבאים לפחות
א.       מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים. 
ב.       מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק    בלבד,
 וטופ-תיק בע"מ תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח
שמעבר   לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה.                 

ג.    דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
ד.        התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. 
לגבי יתר המוצרים,  שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך 
תקופת הופעתה באתר טופ-תיק ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה                    
                             
ה.      מפרט כללי של המוצר
ו.       זהות חברת השירות אופן ביצוע פעולת רכישה

18.רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר טופ-תיק בע"מ ללא הגבלה.

19.בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עיסקת הרכישה. טופ-תיק בע"מ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עיסקת הרכישה הנובעת
מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

20.אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

21.פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של טופ-תיק בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי טופ-תיק  תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

22.מערכת המחשב של טופ-תיק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר טופ-תיק , ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.ביטול עסקת הרכישה

23.זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים:

24.כאשר העיסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי טופ-תיק בע"מ בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג' (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

25.כאשר העיסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשייתהעיסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

26.לא ניתן לבטל עיסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העיסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

27. תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצלגביו באתר טופ-תיק או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות החוק רשאית טופ-תיק לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או איהתאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה' לחוק. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית טופ-תיק לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

28.ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף. תשלום

29.חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי, במקרים מסויימים ביצוע העיסקה יבוצע במועד אחר ע"י
העברת מספר כרטיס האשראי טלפונית טופ-תיק

30.ברכישת מוצר בתשלומים מעבר לתשלומים הפטורים מריבית והצמדה,
בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר,
יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים
 הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית 6.2 % לשנה). על תשלומים קבועים אלה,
אותם התחייב
הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית,
ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש,
בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.אחריות ושירות

31.כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר טופ-תיק הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם
כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

32. תקופת האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים תקפה בכפוף לתנאי
האחריות של תעודת היצרן וכל תיקון חל על החברה החתומה על תעודת האחריות  שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

33.יחד עם זאת טופ-תיק תעניק שירות לכל המוצרים שנקנו באתר טופ-תיק  הבאתו של המוצר לחנות טופ-תיק  תעשה ע"י הלקוח או מי מטעמו ועל חשבונו .
לאחר קבלת המוצר לתיקון טופ תיק  תעביר את המוצר לספק בהקדם האפשרי לביצוע  תיקון או החלפה  בכפוף לתעודת האחריות שצורפה  ע" היצרן ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.יקון המוצר יתבצע לכל המאוחר עד  חודש מיום המסירה  לספק ולא מיום קבלת המוצר בחנות. תנאים נוספים

 34.טופ-תיק שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עיסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר טופ-תיק .

 35.כל המחירים המוצגים באתר טופ-תיק בע"מ כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.

36.תמונות המוצרים המוצגות באתר טופ-תיק בע"מ הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

37.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת טופ-תיק יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר טופ-תיק , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסיקה אשר שיעורם עולה על 10%, רשאית טופ-תיק בע"מ להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

38.במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה טופ-תיק רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

39.במידה שיתברר לטופ-תיק בע"מ כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו יוכל הרוכש לאסוף את המוצר מאת מחנויות הרשת 

 40.בוטלה העיסקה על פי סעיפים 37, 38, 39 לעיל, תשיב טופ-תיק בע"מ לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

41.מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עימו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

42.בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב או נתנייה  סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

43.כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה או מוצר שנשלחה בדואר לבקשת הלקוח, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.